Erasmus+ Programı kapsamında 2018 Proje Yılında Öğrenci Staj Hareketliliğine katılmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri için başvurular başlamıştır.

Öğrenci Staj Faaliyeti bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staj hareketliliğinde asgarî/azami süre 2 tam aydır (62 gün). Bu sürenin altında ya da üstünde yapılan faaliyetlere hibe verilmeyecektir.

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.

"Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

Staj faaliyeti stajın müfredatın zorunlu parçası olduğu durumda, zorunlu staj yerine tanınır. Stajın zorunlu olmadığı durumda ise; Erasmus staj faaliyeti seçmeli ders olarak, AKTS kredisi verilerek tanınır, öğrencinin transkripti ve diploma ekinde gösterilir.

Faaliyetten faydalanması için 1 asil ve 2 yedek olmak üzere 3 kişi seçilecektir. Seçim sürecinde daha önce faydalanmayan öğrenci ve bölümlere öncelik verilecektir.

Staj Hareketliliğinden anlaşması olmayan öğrenciler ve bölümlerde faydalanabilir. Anlaşması olmayan bölümlerden başvuru yapacak olan adaylar, başvuru dosyalarına karşı kurumdan aldıkları davet mektuplarını ya da karşı kurumun kendilerini kabul edeceklerini beyan ettiği bir doküman eklemek zorundadırlar. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bir önceki akademik yılda hareketlilikten faydalanmaya hak kazanıp karşı kurumdan davet mektubu alan ancak mücbir sebebe dayanmadan hakkından vazgeçen adaylar, puan durumuna bakılmaksızın yerleştirme dışında tutulacaktır. 

Bir bölümden tek bir başvuru varsa ve bu kişi faaliyetten daha önce faydalanmış ise, bu kişi yedek olarak yerleştirilecek ve bütçe nispetinde faaliyetten faydalandırılacaktır.

Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan adayların faaliyetlerini 01 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Ancak hak kazanan adaylar karşı kurumdan aldıkları davet mektuplarını 01 Nisan 2019 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Davet mektubunu ibraz etmeyen adaylar haklarını kaybedecek ve yerine yedek adaylar yerleştirilecektir.

Başvuru Koşulları

Kayseri Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, yüksek lisans/ doktora/tıpta ihtisas) birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak.

Son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2.5/4.00 olması gerekmektedir.

Doktora öğrencilerinin faaliyeti gerçekleştirebilmek için ders ya da tez döneminde olması beklenmektedir. Yeterlilik döneminde olan öğrenciler faaliyetten faydalanamaz.

Her öğrenci, örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, y.lisans ya da doktora) her  birinde 12 ayı (öğrenim ve staj hareketliliği toplam süresi) geçmemek şartıyla hibeli Erasmus öğrencisi olabilir.

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

Yabancı Dil Sınavı

Başvuru yapan öğrenciler, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli ve 100 üzerinden en az 50 puan almalıdır.

Erasmus İngilizce Dil sınavı, 1 saat süren çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır.

YDS, (5 Yıl geçerli KPDS, ÜDS) ,YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan (IELTS hariç) 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir.  Bu öğrencilerin, sınav sonuçlarını gösteren belgeyi Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne başvuru evraklarıyla beraber teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuran öğrenciler, YDS vb. sınav sonuçları olsa bile, isterlerse Yabancı Dil sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencilerin aldıkları yüksek puan değerlendirmeye alınır

Sınav tarih ve yer duyurusunu web sayfamızdan takip ediniz.

Başvuru İrtibat Bilgileri:

Kayseri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi

Adres: Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Tel: +90 352 4374915

e-posta: erasmus@kayseri.edu.tr


Toplam 427 görüntüleme
Tarih: 21/02/2019
A+ A-