ENG
×
DUYURU
2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi: Küresel Trendler, Ulusal Deneyimler ve Yeni Hedefler Kongresi

Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılı anısına 2. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA STRATEJİSİ: KÜRESEL TRENDLER, ULUSAL DENEYİMLER VE YENİ HEDEFLER KONGRESİ

Kongrenin Amacı: Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın küresel trendleri, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, sosyo-ekonomik kalkınma hedeflerinin sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumu, 4. sanayi devrimindan kaynaklanan gerçeklikler, bölgesel dengeli karkınma, sürdürülebilir enerji güvenliği, çatışma sonrası modern eğilimler, kaliteli eğitim alanında ulusal ve uluslararası deneyimler, toplum refahı ve diğer konularda gerçekleştirilen araştırmaların önemli sonuçlarının sunulması, bilimsel tartışmaların gerçekleştirilmesi ve önerilen ilgili bilimsel önerilerin müzakeresi.

Kongrenin Ana Teması: Birleşmiş Milletler örgütünün kabul ettiği “Dünyayı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi”, “Azerbaycan 2030: Sosyo-ekonomik Kalkınma için Ulusal Öncelikler”, “Azerbaycan Cumhuriyeti`nin 2022-2026 Döneminde Sosyo-ekonomik Kalkınma Stratejisi” ve diğer ulusal ve uluslararası stratejik belgelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin uygulanmasına katkıda bulunmak.

Kongreyi Düzenleyen Üniversiteler: Mingeçevir Devlet Üniversitesi (Azerbaycan), Gazi Üniversitesi (Türkiye), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye), Kayseri Üniversitesi (Türkiye), Mikolas Romeris Üniversitesi (Litvanya), Kiev Ulusal Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi (Ukrayna), Kırgız İktisat Üniversitesi (Kırgızistan), Abay Milli Eğitim Üniversitesi (Kazakistan).

Destekleyen Kuruluşlar: Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Mingeçevir Şehir Valiliği, BM Azerbaycan Ofisi, Uluslararası Üniversiteler Birliği.

Kongre Tarihi: 8-9 Aralık 2023

Kongrenin Ev Sahibi: Mingeçevir Devlet Üniversitesi

Kongrenin Yeri: Mingeçevir şehri, Azerbaycan Cumhuriyeti

Kongrenin Dili: Azerbaycan Dili, Türkçe, İngilizce, Rusça.

Kongrenin Şekli : Hibrit (yüz-yüze ve uzaktan)

Kongre Konuları:

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Stratejisi

• Sürdürülebilir kalkınma ve hızlı ekonomik büyüme

• Enerji dışı sektörlerde sürdürülebilir kalkınma eğilimleri

• Bölgesel sürdürülebilir kalkınma

• Turizmin sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki rolü

• Ülkeler arası ekonomik işbirliğinde yeni eğilimler

Eğitimde Kalite

• Yenilikçi eğitim

• Çağdaş eğitim teknolojileri

• Yüksek öğretimde yeni eğilimler

4. Sanayi Devrimi

• Dijitalleşme ve inovatif toplum

• Bilişim güvenliği

• Yapay zeka

• Akıllı şehir konsepti

Yeşil enerji

• Çağdaş enerji teknolojileri

• Yenilenebilir enerji

• Çatışma sonrası yerlerde yeşil enerji bölgeleri

• Avrupa`nın enerji gevenliğinde Azerbaycan`ın yükselen konumu

Temiz çevre

• Ekolojik denge

• Çevre dostu teknolojiler

• “Yeşil kimya” konsepti

• Çevre ile ilgili küresel çalışmalar

Çatışma sonrası kalkınma sorunları (İşgalden kurtarılmış bölgelerde kalkınma)

• Karabağ Zaferi ve Azerbaycan`ın başarı modeli

• İşgalden kurtarılmış topraklara geri dönüş ve sürdürülebilir yerleşim konsepti

• Zengezur Koridoru – uluslararası taşımacılıkta yeni olanaklar

• Karabağ`ın turizm potansiyeli

Beşeri bilimlerde yeni eğilimler

• Sosyal ve beşeri bilimlerin günümüz toplumları için önemi

• Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin çağdaş felsefi görüşler ve kavramlar

• Sürdürülebilir kalkınmada multidisipliner araştırmanın önemi

• Çok kültürlülük, medeniyetler arası diyalog

• Dünyanın çağdaş dil görünümü: sosyal ve dilsel konular

Türk Dünyası

• Türk dünyasına genel bakış

• Türk Devletleri Teşkilatı

• Türkçe konuşan ülkeler arasında çok yönlü işbirliği fırsatları

KONGRE VE YAZIM KURALLARI

• Metin A4 formatında (210x297 mm), MS Word'de Times New Roman yazı tipinde (yazı tipi boyutu – 12; satır aralığı – 1.5; kenar boşlukları: her taraftan – 2 cm) yazılmalıdır;

• Bildiriler en az 3 sayfa olmalıdır;

• Bildirilerin adı ortalı olarak ve kalın yazı tipinde; yazar(lar)in adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurumun adı, eğitim aldığı kurumun adı (Lisansüstü öğrencileri için) (italik olarak); e-posta ve ORCID numarası yazılmalıdır;

• Kaynak gösterimi APA 7 kurallarına göre olacaktır;

• Bildirilerin kongre kitapçığında yer alması ilgili hakem kararlarına göre belirlenecektir.

• Bildirilerle birlikte intihal raporu da gönderilmelidir.

• Yüksek Lisans öğrencileri bildirilerini danışmanları ile birlikte göndermelidir. Bildiriler 20 Kasım 2023 tarihine kadar elektronik ortamda aşağıdaki adrese gönderilmelidir: konfrans@mdu.edu.az

İletişim:

Vugar Mustafayev (sorumlu sekreter)

Tel.: (+994 55) 289 12 66


The Second International Scientific Conference titled “SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY: GLOBAL TRENDS, NATIONAL EXPERIENCE AND NEW GOALS”, and dedicated to the 100th anniversary of the National Leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev

The purpose of the Conference: Introducing the main research results and having scientific discussions on topics like global trends of sustainable economic development, ensuring environmental stability, compatibility of socio-economic development targets with sustainable development goals, realities arising from the fourth industrial revolution, balanced development of regions, sustainable energy supply, modern trends in the post-conflict period, national and international experiences in quality education, the welfare society and etc.

The idea of the Conference: Contribution to efforts based on UN’s "Transforming our world: The 20230 Agenda for Sustainable Development", as well as on Azerbaijani Government’s strategic documents like "Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-Economic Development", and "Socio-Economic Development Strategy of the Republic of Azerbaijan for 2022-2026".

Organizers of the Conference: Mingachevir State University (Azerbaijan), Ankara Haci Bayram Veli University (Türkiye), Gazi University (Türkiye), Kayseri University (Türkiye), Mykolas Romeris University (Lithuania), Kyiv National University of Trade and Design (Ukraine), Kyrgyz Economics University (Kyrgyz Republic).

Partners of the conference: Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan, Mingachevir City Administration (Mayor’s Office), Sustainable Development and Regional Innovations Research Centre of Mingachevir State University.

Conference dates: December 8-9, 2023

Hosting institution: Mingachevir State University (Azerbaijan)

Conference Venue: Main hall of the Mingachevir State University, Mingachevir city, Azerbaijan

Format: Hybrid (in-person & virtual)

Working languages: Azerbaijani, Turkish, English, Russian.

Main topics (but not limited) of the Conference:

Sustainable Economic Development Strategy

• Sustainable development and high economic growth

• Sustainable development trends of the non-energy sector

• Sustainable development of regions

• The growing role of tourism in sustainable economic development

• New trends in international economic cooperation

Quality Education

• Innovative education

• Modern teaching technologies

• New trends in higher education

The Fourth Industrial Revolution

• Digitization and innovation society

• Information security

• Artificial intelligence

• Smart city concept  Green Energy

• Modern energy technologies

• Renewable energy

• Green energy zones in post-conflict areas

• Azerbaijan's growing role in European energy security

Clean Environment

• Ecological balance

• Environmentally friendly technologies

• "Green chemistry" concept

• Global efforts in environmental protection

Post-Conflict Development Challenges

• Karabakh victory and Azerbaijan's model of success

• The concept of great return to the liberated territories and sustainable settlement

• Zangazur corridor – new opportunities for international transportations

• Tourism potential of Karabakh

New Trends in Humanities

• Importance of social and humanitarian sciences for modern society

• Contemporary philosophical views and concepts of sustainable development

• The role of multidisciplinary scientific research in sustainable development

• Multiculturalism, intercultural dialogue

• Contemporary language highlights of the world: social and linguistic issues

Turkic World

• General view of the modern Turkic world

• Organization of Turkic States

• Possibilities of multi-vector cooperation among Turkic countries

Important notes:

• The paper should be written in A4 format (210x297 mm) in MS Word, in Times New Roman font (font size – 12, line spacing – 1.5, margins: from all sides – 2 cm);

• The paper should be minimum 3 pages;

• The title of the paper should be written in the center in bold on the top lines; below the heading, in the center, write the name, surname (in bold and in open form): author'(s) academic degree and academic title, the name of the country, place of work and study, email address, ORCID number;

• The references should be in APA 7 format;

• All manuscripts will be subjected to blind peer reviewing;

• Manuscripts must be sent to the Conference’s official e-mail address (konfrans@mdu.edu.az) before November 20, 2023. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)