TR EN
×
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız

Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi, insan kaynakları ve uluslararasılaşma  politikaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Eğitim-Öğretim Politikası

 • Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte, tercih edilen mezunlar yetiştirmek.
 • Eğitim-öğretim süreçlerini, paydaşların katılımını ve öğrenci merkezli öğrenme-öğretme ile ölçme ve değerlendirmeyi temel alan bir yaklaşımla sürekli olarak iyileştirmek.
 • Eğitim-öğretim programlarının amaç ve çıktıları ile ulusal ve uluslararası standartlara uyumuna ilişkin uygulamaların kurumda benimsenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Her yerde, her zaman ve her koşulda eğitim anlayışıyla eğitim-öğretimde benimsenen bu ilkelerin örgün/uzaktan/karma eğitim modellerinde gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliği esastır.

Araştırma-Geliştirme Politikası

 • Araştırma ve geliştirme çıktılarını nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmek.
 • Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları desteklemek.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Paydaşlarla iş birliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve projeler üretmek.
 • Uygulama odaklı eğitim-öğretim yaklaşımıyla mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak.
 • Üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak.

Yönetim Politikası

 • Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir yükseköğretim kurumu olmak.
 • Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu geliştirerek, kaliteyi kurum kültürü haline getirmek.
 • ‘Kayseri Üniversiteli olmak’ bilincinin oluşmasına yönelik adil, şeffaf, hesap verebilen bir yönetim anlayışı benimsemek.
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara duyarlı sürdürülebilir bir yükseköğretim kurumu olmak.

İnsan Kaynakları Politikası

 • Kurum kültürü ve kurum aidiyet duygusunun oluşması ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla etkinlikler düzenlemek.
 • Orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasına ve “kişi-iş uyumuna” dayalı personel istihdamı için yönetsel ortam oluşturmak.
 • Personelin sürekli gelişimini sağlamaya yönelik tedbirler alarak kariyer planlamalarına destek olma amacıyla uygun eğitim planları yapmak ve modelleri geliştirmek.
 • Performans değerlendirmesine dayalı terfi fırsatları oluşturmak.
 • Personelin kendisini güvende hissedebileceği iş sağlığı ve güvenliği ile ergonomik açıdan uygun çalışma ortamları oluşturmak.

Uluslararasılaşma Politikası 

 • Üniversitenin uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmak, özellikle mesleki ve teknik yükseköğretimde bölgesel cazibe merkezi haline gelmek,
 • Uluslararası hareketliliği yaygınlaştırmak için ikili anlaşmaların sayısını artırmak,
 • Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak,
 • Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak,
 • Uluslararası nitelikli yayın sayısı, atıf sayısı ve uluslararası iş birlikleriyle yürütülen proje sayısını artırmak,
 • Akademik personelin çeşitli desteklerle yabancı dilde eğitim verme kapasitelerini artırmak,
 • Yabancı dilde eğitim verilen program sayısını ve müfredatlardaki yabancı dilde verilen derslerin oranını artırmak,
 • Uluslararası ortak eğitim-öğretim programları oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Uluslararası üyeliklere ve akreditasyona sahip olan bölüm ve program sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yurtdışı hareketliliklerini teşvik etmek için bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapmak