ENG
×
Kalite Politikamız
Kalite Politikamız

Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi, insan kaynakları ve uluslararasılaşma  politikaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Eğitim-Öğretim Politikası

 • Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte, tercih edilen mezunlar yetiştirmek.
 • Eğitim-öğretim süreçlerini, paydaşların katılımını ve öğrenci merkezli öğrenme-öğretme ile ölçme ve değerlendirmeyi temel alan bir yaklaşımla sürekli olarak iyileştirmek.
 • Eğitim-öğretim programlarının amaç ve çıktıları ile ulusal ve uluslararası standartlara uyumuna ilişkin uygulamaların kurumda benimsenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Her yerde, her zaman ve her koşulda eğitim anlayışıyla eğitim-öğretimde benimsenen bu ilkelerin örgün/uzaktan/karma eğitim modellerinde gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliği esastır.

Araştırma-Geliştirme Politikası

 • Araştırma ve geliştirme çıktılarını nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmek.
 • Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları desteklemek.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Paydaşlarla iş birliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve projeler üretmek.
 • Uygulama odaklı eğitim-öğretim yaklaşımıyla mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak.
 • Üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak.

Yönetim Politikası

 • Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir yükseköğretim kurumu olmak.
 • Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu geliştirerek, kaliteyi kurum kültürü haline getirmek.
 • ‘Kayseri Üniversiteli olmak’ bilincinin oluşmasına yönelik adil, şeffaf, hesap verebilen bir yönetim anlayışı benimsemek.
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara duyarlı sürdürülebilir bir yükseköğretim kurumu olmak.

İnsan Kaynakları Politikası

 • Kurum kültürü ve kurum aidiyet duygusunun oluşması ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla etkinlikler düzenlemek.
 • Orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasına ve “kişi-iş uyumuna” dayalı personel istihdamı için yönetsel ortam oluşturmak.
 • Personelin sürekli gelişimini sağlamaya yönelik tedbirler alarak kariyer planlamalarına destek olma amacıyla uygun eğitim planları yapmak ve modelleri geliştirmek.
 • Performans değerlendirmesine dayalı terfi fırsatları oluşturmak.
 • Personelin kendisini güvende hissedebileceği iş sağlığı ve güvenliği ile ergonomik açıdan uygun çalışma ortamları oluşturmak.

Uluslararasılaşma Politikası 

 • Üniversitenin uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmak, özellikle mesleki ve teknik yükseköğretimde bölgesel cazibe merkezi haline gelmek,
 • Uluslararası hareketliliği yaygınlaştırmak için ikili anlaşmaların sayısını artırmak,
 • Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak,
 • Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak,
 • Uluslararası nitelikli yayın sayısı, atıf sayısı ve uluslararası iş birlikleriyle yürütülen proje sayısını artırmak,
 • Akademik personelin çeşitli desteklerle yabancı dilde eğitim verme kapasitelerini artırmak,
 • Yabancı dilde eğitim verilen program sayısını ve müfredatlardaki yabancı dilde verilen derslerin oranını artırmak,
 • Uluslararası ortak eğitim-öğretim programları oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Uluslararası üyeliklere ve akreditasyona sahip olan bölüm ve program sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yurtdışı hareketliliklerini teşvik etmek için bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapmak

   

Bilgi Güvenliği Politikası 

 • ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standart şartları ve gereksinimlerine uygunluk sağlanacak,
 • Üniversitemiz BGYS kapsamı dâhilindeki, kurumsal ve kişisel bilgilerin ya da üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınacak,
 • T.C. yasaları, yönetmelikler, genelgeler ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimler ile uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler karşılanacak, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlanacak ve bunlar ile uyumlu çalışmalar yapılacak,
 • Kapsam dâhilinde tüm bilgi varlıklarının bilerek veya bilmeyerek yetkisiz kullanımı, değiştirilmesi, açıklanması ve hasara uğratılması önlenecek,
 • Personelin, öğrencilerin, tedarikçilerin ve vatandaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlayacak,
 • Bilgi varlıkları üzerindeki risklerin değerlendirilmesi yapılarak, tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi sağlanacak,
 • Personelin bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek eğitimler düzenli olarak kurum çalışanlarına ve gerektiğinde tedarikçi çalışanlarına sağlanacak,
 • Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâller rapor edilerek; tekrarını engelleyici önlemler alınacak,
 • İş sürekliliği sağlanarak, bilgiye sürekli erişimin sağlanması ve bilginin etkin, doğru, hızlı ve erişim yetkileri gözetilerek güvenli bir biçimde kullanılması sağlanacak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

   

Yayın Tarihi ve Sayısı: 01.10.2022 - POL/01 – 01.10.2022 Rev.0

İklim Değişikliği Politikamız

Kayseri Üniversitesi, küresel doğal dengenin korunması, karbon ayak izi ve sera gazı emisyonunun azaltılması ve daha yaşanabilir bir dünya için; tüm hizmetlerimiz ve diğer çalışmalarımızı yaparken iklim değişikliğine neden olan etkilerin azaltılması, çalışmaların sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi taahhüt ve beyan eder.

 • Üniversitemiz iklim değişikliğiyle mücadelede tüm paydaşların katılımıyla bilimsel yöntemlere dayalı, çevresel, sosyolojik, ekonomik, teknolojik ve finansal unsurları dikkate alarak çalışmalarını yürütecektir. Üniversitemiz politika ve stratejilerin belirlenmesi, iklim değişikliğine uyum ve sera gazı emisyonun azaltılması hedefleri çerçevesinde çalışmaları yürütecektir.
 • İklim değişikliği ile ilgili stratejiler hazırlanarak tüm tüketim malzemelerinin izleme mekanizması oluşturulacak ve eylemler izlenecektir.
 • T.C. yasaları, yönetmelikler, genelgeler ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimler ile uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler karşılanacak, iç ve dış paydaşlara yönelik sorumluluklardan kaynaklanan iklim değişikliği ve karbon ayak izinin azaltılması ile ilgili gereksinimler sağlanacak ve bunlar ile ilgili uyumlu çalışmalar yapılacaktır.
 • Üniversitemiz hizmetlerinin sağlanması esnasında kullanılan tüm donanım ve diğer cihazların sera gazı emisyonları izlenecek, ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatı ve kullanımı kademeli olarak sonlandırılacaktır.
 • Üniversitemiz bünyesindeki tüm kurulu ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında iklim değişikliği ile ilgili hususlar analiz edilerek iş süreçlerimize ve proseslerimize entegre edilecek ve gereksinimlerine uygunluk sağlanacaktır.
 • Üniversitemiz enerji tüketimi ve enerji kullanımının azaltılması için çalışmalar yapılacaktır.
 • İklim değişikliği açısından risklerin değerlendirilmesi yapılarak, tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi sağlanacaktır.
 • Tüm personelimizin iklim değişikliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek eğitimler düzenli olarak kurum çalışanlarına, gerektiğinde tedarikçi ve 3. taraf paydaş çalışanlarına verilecektir.
 • İklim değişikliğinin önlenmesine ilişkin hususlara aykırı gerçek ya da şüpheli tüm faaliyetler rapor edilerek, tekrarını engelleyici önlemler alınacaktır.
 • Daha yaşanabilir bir dünya felsefesi ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, gerekli aksiyon ve önlemlerin alınması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

   

Yayın Tarihi ve Sayısı: 01.04.2024 - POL.002 – 01.04.2024 Rev.0

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)